Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar

For oss i Din BemanningsPartner er det viktig å påvirke samfunnet på en positiv måte. Derfor jobber vi aktivt med arbeidsmarkedsrelaterte spørsmål i både politiske fora og gjennom samarbeid med organisasjoner. Vi er spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv.

Hos Din BemanningsPartner (heretter «DB-Partner») tilbyr vi arbeid og opplæring for flere hundre mennesker i Norge, og sikrer at våre kunder har talenter og tjenestene de trenger for å være vellykket og konkurransedyktig. Vårt arbeid har en direkte, positiv effekt på alle disse menneskenes liv.

DB-Partner sin hovedaktivitet i Norge er utleie av medarbeidere innen akvakultur, fiskeri og havbruksnæringen innen forskjellige fagområder og kompetansenivå. I tillegg foretas det fast rekrutteringer for våre kunder til visse stillingstyper.

Virksomheten drives fra flere lokasjoner av ca 10 administrativt ansatte. Vår leverandørkjede er lite kompleks og av liten grad avhengig av leverandører for å yte våre tjenester. Vårt viktigste bidrag for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er dermed hvordan vi driver vår egen virksomhet.

DB-Partner har avtaler med leverandører hvorav de fleste er norske, leverer kjente merkevarer og flere også selv underlagt åpenhetsloven.

Ansvar og retningslinjer

Ansvar etter åpenhetsloven er forankret i styret i respektive selskap med styreleder som øverste ansvarlig for at kravene i åpenhetsloven etterleves. Styreleder har delegert ansvar for gjennomføring av det praktiske arbeidet til ansatte som støttes av HR, Regnskap og Lønn.

Som et ansvarlig selskap arbeider vi aktivt og systematisk med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen virksomhet og hos våre leverandører og forretningspartnere. Dette gjøres blant annet gjennom et kontinuerlig arbeid for å sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer og utarbeidede interne rutiner.

FNs bærekraftsmål er retningsgivende for vårt samlede arbeid med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere gjennomfører grunnleggende internkontroll for å minimere risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller uforsvarlige arbeidsforhold.

Dette kommuniseres i vår Supplier Code of Conduct som må aksepteres ved avtaleinngåelse. Når vår risikobaserte gjennomgang tilsier behov for nærmere undersøkelser, forventer vi at våre leverandører og forretningspartnere kan dokumentere slik internkontroll. Vi forutsetter også at våre leverandører og forretningspartnere på forespørsel informerer om aktuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår de er kjent med i sin virksomhet. Videre må alle kunder og medarbeidere forplikte seg til å overholde våre avtaler og retningslinjer.

 

DB-Partner har etablert en kanal for rapportering av uregelmessigheter eller bekymringer som er tilgjengelig 24/7 for våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre som ønsker å varsle.

 

Risikovurdering

Vurderingen av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår hensyntar følgende risikoindikatorer:

 • Bransje
 • Omfang av leveranse
 • Geografisk tilhørighet; Norge, Norden og EU
 • Type risiko: Knyttet til HMS, arbeidstid, lønn, organisering, tvangsarbeid, likestilling, barnearbeid, diskriminering mv.
 • Hvorvidt selskapet er vurdert av en mellomliggende leverandør eller sertifisert av en tredjepart

Der hvor aktsomhetsvurderingen viser at leverandører eller samarbeidspartnere medfører høy risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, vil vi som første tiltak gå i dialog med samarbeidspartneren og avklare nærmere hvilke tiltak som kan bidra til å avhjelpe risikoen. Om dialog viser at det er vanskelig å få ned risikoen gjennom tiltak, vil vi vurdere å avvikle samarbeidet om nødvendig.

Denne vurderingen må skje i tråd med OECDs retningslinjer, slik at både konsekvensene for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved å fortsette samarbeidet så vel som ved å avslutte samarbeidet blir vurdert

Henvendelser og spørsmål knyttet til DB-partners arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold kan rettes til: info@db-partner.no

Relevante policyer, retningslinjer, standardvilkår, sertifiseringer og prosesser

 1. Policy for menneskerettigheter
 2. Policy for bestikkelser, gaver og korrupsjon
 3. Modern slavery act
 4. Supplier Code of conduct
 5. DB-Partner tilhørende selskapers alminnelige vilkår for leverandør og kunder
 6. Revidert Arbeidsgiver for bemanningsbedrifter 
 7. Interne prosesser og rutiner
 8. Vikarhåndbok
 9. Arbeidstilsynet – Register for bemanningsbyråer

Åpenhetsloven

Policy statement of Din BemanningsPartner AS for The Norwegian Transparency Act (Åpenhetsloven)

We, as DB-Partner, are committed to respecting human rights and environmental obligations within our supply chain and all our operations. It applies to our own Norwegian business, a risk which manage locally, and for the much wider supply chain across the globe we work in close collaboration with our DB-Partner colleagues.

Since we consider the protection of human rights as a key element, we as part of DB-Partner are signatory to the UN Global Compact’s 10 universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environmental and anti-corruption since 2014.

In addition to our direct employees, our diverse business encompasses an extensive supply chain, with thousands of suppliers globally from manufacturers of aircraft and cruise ships to hotel laundry services and tourist guides as well as other destination services used by our customers. On this account, we implement applicable laws, respect internationally recognized human rights and environmental obligations, and take care to prevent human rights violations and environmental pollution in the course of our business activities, and those of our suppliers and business partners.

In particular, we condemn all forms of child and forced labour, all forms of slavery, all practices similar to slavery and all forms of discrimination on the basis of personal characteristics, such as national or ethnic origin, social background, gender, sexual orientation, age, religion, worldview and conviction, political belief or disability. We believe that everyone should be treated with respect and dignity and are committed to constantly improve diversity and inclusion across our business. We condemn the exploitation of children and are committed to protect them.

We are also committed to comply with the respective locally applicable regulations on occupational health and safety, the payment of fair wages and the protection of employee rights to join trade unions and exercise collective rights.

To further our commitment, we have put in place several initiatives to follow business practices consistent with our policies and our DB-Partner values: Trusted, Unique, Inspiring. We strengthen our procurement processes, raise awareness amongst our colleagues and partners, and improve training and reporting processes in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

We have also developed specific processes in our own business area and, where necessary, vis-à-vis our direct and indirect suppliers for the purpose of complying with our due diligence obligations.

For more detailed information on the above please refer to “the code of Conduct” for DB-Partner as

For more information regarding on how we work with The Norwegian Transparency Act (Åpenhetsloven) please contact the Risk & Compliance team at DB-Partner.

This policy statement has been approved by DB-Partner AS at a Board meeting that took place on June 15th, 2023.