For deg som jobber i Din BemanningsPartner
Eller ønsker a jobb med oss
Personalhåndboken

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet forskjellig informasjon som kan være nyttig.
Her finner du blant annet personalhåndbok, lønns inførmasjon, link til MINE SIDE, informasjon vedrørende sykdom og fordeler du har som vår medarbeider.

Finner du ikke det du leter etter så hør med din konsulent.

Du kan Registrere eller Logge inn på din konto, hvor du finner din Personalhåndboken

Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt. Ved fravær pga. sykdom skal du ringe og melde fra til Personalhuset Staffing Group om fraværet så snart som mulig og senest før arbeidstidens begynnelse. Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager starter ny opptjeningstid.

Sykemelding eller egenmelding leveres snarest, eller senest sammen med timelisten for gjeldende tidsrom.

  • Fravær med sykemelding, Etter 4 uker i arbeid for oss gir sykmelding fra lege rett til sykepenger.
  • Fravær med egenmelding, Etter minst 8 uker sammenhengende arbeid kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen fra første hele fraværsdag. Det vil si at dersom du blir syk og går hjem fra jobb i løpet av dagen, får du lønn for de timene du har arbeidet. Det betales ikke sykelønn for resten av dagen med mindre det foreligger sykmelding fra lege. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn.
  • Omsorgspenger ved barns sykdom, Etter 4 uker i arbeid for oss kan egenmelding benyttes dersom en har sykt barn under 12 år.

 

Lønn avtales for hvert enkelt oppdrag. Vi utbetaler lønn hver den 10. og 25. i måneden, med bakgrunn i innleverte timelister.
Husk å oppgi kontonummer til DB-Partner. Det er viktig at du er nøye med disse opplysningene slik at du får utbetalt lønn til riktig tid og til riktig konto.

Code of Conduct

Når du er i oppdrag hos våre kunder, er du vår ambassadør og vårt ansikt utad. Din arbeidsinnsats og væremåte er avgjørende for det inntrykket kunden får av DB-Partner. Gjør du en god jobb, påvirker du mulighetene for at oppdrag forlenges, eller at kunden spør etter deg neste gang de har behov for en medarbeider. På den måten er du med på å skaffe både deg selv og DB-Partner flere oppdrag.

Som DB-Partner medarbeider er det viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet og serviceinnstilling. Det er viktig at du overholder avtalt arbeidstid og tilpasser deg miljøet, både når det gjelder klær og fremtreden.

Husk at du alltid er underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Forhold deg strengt til gjeldende regler for bruk av internett, e-post, mobil og telefon hos kunden, og unngå alt som kan oppfattes som misbruk av arbeidstid.

Når du er i oppdrag hos en av våre kunder er det oppdragsgiver som skal påse at HMS-kravene og rutinene følges, og at du får nødvendig opplæring i prosedyrene og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens §2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Du har selv et ansvar for å aktivt medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak. Det vil si at du utfører arbeidet i samsvar med prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser i kundebedriften, at du bruker nødvendig verneutstyr og at du bruker riktige arbeidsstillinger for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Verneutstyr
Dersom verneutstyr eller annet nødvendig utstyr for din sikkerhet er påkrevd får du dette utlevert, og du er forpliktet til å benytte deg av det.