Språkopplæring

Språkopplæring 150 150 Din BemanningsPartner

Flere undersøkelsen om arbeidsinnvandring *peker på  at tilrettelegging i form av boligformidling, informasjon, samarbeid, språkopplæring og trivselstiltak er viktige for integrering av arbeidsinnvandrere.

I de to kystkommunene  Hitra og Frøya «ute i havgapet» er til en hver tid mellom 50 og 60 nasjoner representert blant innbyggerne. Kulturforskjellene og språkutfordringene er åpenbare, men det er også vilje til å gjøre noe med det både i kommunen og i næringslivet.

I dag representerer arbeidsinnvandringen  i de to kystkommunene   ca. 20 % av befolkingen..   Generelt i kommune Norge ligger denne andelen  på 5 – 12 %.

Din Bemanningspartner  har en stor andel arbeidsinnvandrere på lønningslista – ikke mist på Hitra og  møter språkutfordringene i større grad  i dag enn hva som var tilfelle bare for et par år siden.

Din Bemanningspartner   fokuserer derfor i disse dager  på språk kompetanse blant våre  medarbeidere slik at de  som i dag ikke har tilstrekkelig basiskunnskap i norsk  skal kunne tilegne seg det gjennom  et  nettbasert  språkkurs med krav til bestått eksamen   og  et kurs tilbud i « klasserom med lærer «   via Voksenopplæringen , Folkeuniversitetet og andre  tilbydere. Våre vikarer  må derfor se på dette som en investering i sin egen fremtid og mulighetene for varig arbeid og integrering i Norge uttaler  Daglig leder Jon Jørgensen.

Din Bemanningspartner AS  jobber til enhver tid med å forbedre våre tjenester overfor våre kunder slik at vi også for fremtiden vil være den foretrukne bemannings – og rekrutteringsleverandøren på fiskeri og havbruk

*kilde :Rekruttering av arbeidsinnvandrere
i kommunesektoren rapport 2014  – 02 KS /  Proba samfunnsanalyse